dilluns, 2 de març del 2009

Ja ha sortit a informació pública el "Pla director urbanístic per a la concreció i delimitació de la reserva de sòl per a l'establiment de la línia Orbital Ferroviària" que afectarà a les Cinc Sènies. Al següent enllaç podeu consultar tota la informació (amb els plànols d'afectació). Hi ha un període d'al·legacions obert.

http://www10.gencat.net/ptop/AppJava/cat/informacio_publica/plans_urbanistics/documentacio_linia_orbital.jspEl tram Granollers-Mataró és el 4.1. MEMÒRIA
1.1.
Introducció i Objectius.

1.2. Memòria d’informació i diagnosi d’abast general.

1.3. Descripció general de la LOF. 1.4. Memòria de l’ordenació.

1.5. Síntesi de les afectacions del traçat
2. ESTUDIS JUSTIFICATIUS.
2.1.
Estudis justificatius traçat

2.2. Estudis justificatius ambiental de demanda i viabilitat.
3.
PROGRAMACIÓ DE LES ACTUACIONS I BASES TECNIQUES I ECONÒMIQUES.
4.
NORMATIVA.

5. INFORME DE SOSTENIBILITAT AMBIENTAL (ISA).
5.1.
Índex, objecte, consultes previes i descripció de la línia.

5.2. Descripció del medi I.

5.3. Descripció medi II.

5.4. Descripció medi III.

5.5. Objectius, metodologia i alternatives.

5.6. Mobilitat i anàlisi

5.7. Avaluació, Seguiment i Síntesi

5.8. Annexes a la ISA

5.8.1. Document de Referència

5.8.2. Informe Ambiental Preliminar
6. PLÀNOLS D’INFORMACIÓ.
6.1.
Informació urbanística tram 1.

6.2. Informació longitudinal tram 1.

6.3. Informació urbanística tram 2.

6.4. Informació longitudinal tram 2.

6.5. Informació urbanística tram3.

6.6. Informació longitudinal tram 3.

6.7. Informació urbanística tram 4.

6.8. Informació longitudinal tram 4.
7. PLÀNOLS D’ORDENACIÓ.
7.1.
Plànols d’ordenació tram 1.

7.2. Plànols d’ordenació tram 2.

7.3. Plànols d’ordenació tram 3.

7.4. Plànols d’ordenació tram 4.
VOLUM IV:
ANNEX 1:
RESUM EXECUTIU.